KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM AL-QURAN MENURUT TAFSIR AL-AZHAR

Authors

  • Zufriyatun Zufriyatun STIQ Kepulauan Riau
  • Junaidi Junaidi STIQ Kepulauan Riau
  • Raja Baharuddin STIQ Kepulauan Riau
  • Maulana Rifa’i Mahasiswa STIQ Kepulauan Riau

Keywords:

HAMKA, Tafsîr Al-Azhâr, Kepemimpinan

Abstract

Peneltian ini untuk mengkaji Tentang “Kepemimpinan”, Haji Abdullah Malik Karim Abdullah (HAMKA) sebagai tokoh „Ulama ulung Nusantara telah banyak membincangkan hal-hal yang berkaitan kepemimpinan di dalam karya-karya beliau. Tafsîr Al- Azhâr sebagai karya agung beliau turut tidak ketinggalan dalam membincangkan masalah tersebut. Skripsi ini akan mengupas lebih mendalam tentang banyak hal yang berkaitan dengan kepemimpinan studi pemikiran Hamka. Pembahasan di dalamnya berisi tentang memahami ayatayat tentang kepemimpinan yang ada dalam tafsir karya beliau.Juga membahas tentang istilah atau pemaknaan yang telah digunakan Hamka dalam menjelaskan maksud dari kepemimpinan itu sendiri. Skripsi ini juga akan membicarakan pemikiran Hamka tentang bagaimana seseorang menjadi pemimpin yang ideal menurut pandangan Hamka, Serta tidak ketinggalan membahas peranan Hamka yang telah banyak memberi sumbangsih dan peranan yang amat penting dalam menginspirasi umat, khususnya umat islam sendiri dan perjuangannya atas kemajuan bangsa semasa ia hidup

References

Arifin, M. (2019). Pemikiran Pendidikan Islam Buya HAMKA. Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislamani, 19(2).

Ayni, M. M. bin A. al. (2005). Umdat Al-Qari Sarh Ṣahih AlBukhari. Beirut: Dar al-Fikr.

Faishol, L. (2020). Kepemimpinan Profetik dalam Pendidikan Islam. Eduprof : Islamic Education Journal, 2(1), 39–53. https://doi.org/10.47453/eduprof.v2i1.30

Hamka. (1973). Pemimpin Dan Pimpinan. Kuala Lumpur: Pustaka Melayu Baru & Pustaka Budaya Agensi.

Hamka. (2015). Tafsir Al-Azhar jilid 1 (juz 1, 2, 3) (Cet. 1). Jakarta : Gema Insani.

Sarnoto, A. Z. (2021a). Al-Qur’an kitab pendidikan. Bekasi: Faza Amanah.

Sarnoto, A. Z. (2021b). Kepemimpinan dan perilaku organisasi perspektif Al-Qur’an. Bekasi: Faza Amanah.

Sarnoto, A. Z., & Gunadi, N. (2013). Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Dalam Pembinaan Profesionalisme Guru. Madani Institutte: Jurnal Politik, Hukum, Pendidikan, Sosial Dan Budaya, 2(1), 57–66.

Sarnoto, A. Z., & Hidayatullah. (2019). Karakter Kepemimpinan Nabi Musa As Dalam Al-Qur’an. Journal of Islamic Education, I(2), 295–314. https://doi.org/https://doi.org/10.51275/alim.v1i2.142

Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

Suryabrata, S. (2004). Metodologi Penelitian. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Yusuf, A. R. M. (1999). Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas Pada Orang Yang Pantas Dengan Fikiran Yang Lantas. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.

Published

2021-03-17

How to Cite

Zufriyatun, Z., Junaidi, J., Baharuddin, R. ., & Rifa’i, M. . (2021). KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM AL-QURAN MENURUT TAFSIR AL-AZHAR. Madani Institute : Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi, Pendidikan Dan Sosial-Budaya, 10(1), 68-73. Retrieved from https://jurnalmadani.or.id/index.php/madaniinstitute/article/view/307